28/10/14

Resultats del Rally Costa Daurada 2014

El cap de setmana passat va tenir lloc el Rally RACC Costa Daurada, un esdeveniment esportiu la celebració del qual es deduïble el dia després (abans que passi la brigada de neteja de la organització) per la innombrable quantitat de deixalles que deixen els seus aficionats. Com a activitat que és, realitzada dins de l'entorn natural que conforma el nostre territori, l’ADF convida als lectors a fer un petit repàs legislatiu normalment interpretat de maneres ben diferents.

Resa el DECRET 3287 de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, en el seu Capítol 1. Disposicions comunes. Article 1. Objecte del Pla:

1.1 El present Pla d’espais d’interès natural té com a objecte, d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (en endavant Llei 12/1985), la delimitació i establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d’assegurar, d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.


Continua amb el punt:

1.2 En el marc del Pla d’espais d’interès natural (en endavant PEIN o Pla) es potenciaran, congruentment amb les finalitats de conservació expressades al punt anterior, els usos i les acctivitats agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques, d’aqüicultura, de pesca i de turisme rural, principals fonts de vida de la majoria d’habitants del municipi que hi són inclosos, s’impulsarà el desenvolupament dels territoris de la zona per tal d’evitar el despoblament rural, i es promouran les activitats descontaminants d’aquestes activitats tradicionals en les seves condicions actuals i de forma compatible amb la protecció dels espais inclosos al Pla.


Per als qui encara no estiguin al cas, les Muntanyes de Prades van estar incloses al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) per aprovació del Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 328/1192, de 14 de desembre i, a través d'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 de setembre de 2006, la major part del seu àmbit ha esta inclòs a la proposta d'ampliació de la Xarxa Natura 2000 com a "zona d'especial protecció per a les aus" i com a "lloc d'importància comunitària", incorporació aquesta que esdevé una important contribució a l'estratègia europea per la conservació dels "hàbitats i espècies d'interès comunitari".


Tot plegat, muntanyes de papers i normatives que no tenen major trascendència quan es tracta de realitzar un campeonat del món de Rallys. La normativa, però, ja l'aplicaràn quan els habitants de les Muntanyes de Prades incompleixin, ni que sigui un sol punt, del Decret que vingui al cas.